Jaarrekeningen 2016-2017

 

Toelichting balans en staat van baten en lasten

1. Algemeen

1.1. Oprichting Stichting Hulp Oost Europa Texel is opgericht op dd. 16-11-2012

1.2 Activiteiten De stichting stelt zich ten doel:

 a. hulp verlenen aan noodlijdende mensen in Oost Europese landen.

 b. het verrichtten van handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk    kunnen zijn

2. Grondslagen voor waardering activa en passiva

2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Liquide middelen

      De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen giften, geleverde prestaties en de lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

3.2 Fiscaliteit

De stichting is bij de belastingdienst aangemeld als Algemeen Nut Beoogde Instelling, zoals bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet en voldoet aan alle regels die de Belastingdienst vanaf 1 januari 2014 aan een ANBI stelt. De stichting is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting en hoeft geen successierecht of schenkingsrecht af te dragen over erfenissen en schenkingen die ze ontvangt in het kader van het algemeen belang.

4. Vorderingen

    Er zijn geen vorderingen.

5. Kortlopende schulden

    Er zijn geen kortlopende schulden.

6. Kosten hulpverlening

In 2017 zijn er ???? Hulptransporten gerealiseerd met een in totaal van circa ?????? Kg aan hulpgoederen. In voorgaande jaren waren dat er iets minder te weten ????? De transportkosten variëren in kosten tussen de 2000 tot 4000 euro afhankelijk van de bestemming van het transport. Alle transporten zijn weergegeven op de website.

De bankkosten van de sponsorprojecten zijn behoorlijk gestegen, de kosten van het verkrijgen van gelden via de ATM automaten in Moldavië is toegenomen, er wordt nu een bedrag van circa € 5, - per elke € 250,00 bankopname gerekend, wat resulteert in een toename van de kosten. Dit is per 1 juli 2017 ingevoerd in niet Europese landen.

In het jaar 2017 werden er 81 kinderen gesponsord en 70 ouderen gesponsord in Moldavië. Dit verdeeld over het hele land. Donatie kind was € 30, - per maand. Donatie oudere was € 15, - per maand. Of een door de sponsor gekozen hoger bedrag. 

Om alle overvloed aan ontvangen goederen te kunnen huisvesten zijn dit jaar extra kosten gemaakt voor opslag en overslag van de ontvangen goederen.

De reis en verblijfkosten zijn de kosten die het bestuur en/of vrijwilligers maken om de sponsorprojecten in Moldavië te bezoeken. Tevens werden de projecten bezocht om gedane donaties ter plekke te controleren. De reis en verblijfskosten worden door het bestuur en vrijwilligers indirect zelf bekostigd en gaan derhalve niet ten koste van donaties.

7. Beheer en administratie

De beheer- en administratiekosten bestaan alleen uit de bankkosten en de kosten voor de website. Sinds de oprichting van de stichting worden de kosten van de administratie gedragen door derden.

8. Beloningsbeleid

    Het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding.

9. Eigen vermogen

   Totaal 2017 EUR Stand per 1 januari 2017 € 24012,23 Resultaat boekjaar -/- € 5415,32 Stand per 31 december  2017  € 18596,91

10. Overige informatie

     Gedurende het jaar 2017 waren er geen werknemers in dienst van de stichting.

11. Winstbestemming

     De totale reserve ad € 18596,91 heeft als bestemming de hulpverlening in 2018.

    Gouda, 25 februari 2019

 

     Handtekening

     Mevr. R van der Vis - Boks, voorzitter

 

     Mevr. A. Boks, secretaris

 

     Dhr. G.J. van der Vegte, penningmeester