Jaarrekeningen 2017 - 2018

 

Toelichting balans en staat van baten en lasten

1. Algemeen

1.1. Oprichting Stichting Hulp Oost Europa Texel is opgericht op dd. 16-11-2012

1.2 Activiteiten De stichting stelt zich ten doel a. hulp verlenen aan noodlijdende mensen in Oost Europese landen. b. het verrichtten van handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Grondslagen voor waardering activa en passiva

2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen giften, geleverde prestaties en de lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

3.2 Fiscaliteit De stichting is bij de belastingdienst aangemeld als Algemeen Nut Beoogde Instelling, zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet en voldoet aan alle regels die de belastingdienst vanaf 1 januari 2017 aan een ANBI stelt. De stichting is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting en hoeft geen successierecht of schenkingsrecht af te dragen over erfenissen en schenkingen, die ze ontvangt in het kader van het algemeen belang.

4. Vorderingen

Er zijn geen vorderingen.

5. Kortlopende schulden

Er zijn geen kortlopende schulden.

6. Kosten hulpverlening

In 2018 zijn er 8 Hulptransporten gerealiseerd met een in totaal van circa 200.000 Kg aan hulpgoederen. In voorgaande jaren waren dat er iets meer te weten 10. De transportkosten variëren in kosten tussen 2500 en 4000 euro afhankelijk van de bestemming van het transport.

7. Bankkosten

De bankkosten van de sponsorprojecten zijn bijna verdubbeld, de kosten van het verkrijgen van gelden via de ATM automaten in Moldavië is toegenomen, er wordt nu een bedrag van circa € 7,50 per elke € 250,00 bankopname gerekend, wat resulteert in opnieuw een toename van de bankkosten. Dit is per 1 juli 2017 ingevoerd in niet Europese landen. Bijvoorbeeld Moldavië. Er wordt door de stichting ijverig gezocht naar een goedkopere manier van banktransacties.

De reis en verblijfkosten zijn de kosten die het bestuur en/of vrijwilligers maken om de sponsorprojecten in Moldavië te bezoeken. Tevens worden de gezinnen en projecten bezocht om gedane donaties ter plekke te controleren. Er zijn in het jaar 2018 meer dan 75 rapporten gemaakt ter verantwoording van de gegeven donaties.

De reis en verblijfskosten worden door het bestuur en vrijwilligers indirect zelf bekostigd en gaan derhalve niet ten koste van de donaties.

                                                                  2018                            2017                      2016

KOSTEN HULPVERLENING

Transportkosten Oost Europa         € 22.814,00                € 22.100,00            €15.350,00

Oudersponsorhulp Texel                   € 2.035,00                  € 1.960,00             € 3.490,00

Kindersponsorhulp                          € 32.201,00                 € 45.837,50            €39.160,75

Oudersponsorhulp Z-H.                  € 17.617,00                  € 14.565,00           €16.228,42

Hulpverleningsreis                          € 16.624,00                    € 6.447,60           €13.500,00                   

Noodhulp                                        € 11.082,00                    € 3.977,00            € 6.000,00

Voedselhulp (Kerst)                            n.v.t.                           € 3.000,00               € 200,00

Totaal hulpverlening                     € 102.373,00                  € 97.887,10          € 93.929,17

7. Beheer en administratie

De beheer- en administratiekosten bestaan alleen uit de bankkosten en de kosten voor de website. Sinds de oprichting van de stichting worden de kosten van de administratie gedragen door derden.

8. Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding.

9. Eigen vermogen

                                                      Totaal 2019                Totaal 2018             Totaa l2017

                                                            EUR                         EUR                          EUR

Start                                            € 11.377,17                  € 18.596,91                €24.012,23

Resultaat boekjaar                                                             € 7.219.74                 € 5.415,32

Stand per 31 dec. boekjaar                                              € 11.377.17                €18.596,91

10. Overige informatie

Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemers in dienst van de stichting.

11. Winstbestemming

De totale reserve ad € 11377,17 heeft als bestemming de hulpverlening in 2019.

 

 

Handtekening Gouda, 27-06-2019

 

 

Mevr. R van der Vis - Boks, voorzitter

 

 

 

Dhr. G.J. van der Vegte, penningmeester