Jaarrekeningen 2019-2018-2017

               
Balans per 31 december 2019            
    Referentie EUR   EUR   EUR  
ACTIVA     31-dec-19   31-dec-18   31-dec-17  
                 
                 
Materiele vaste activa   € 0,00   € 0,00   € 0,00  
                 
Vorderingen   € 0,00   € 0,00   € 0,00  
                 
Liquide middelen:              
    Afdeling transport en opslag   € 8.485,23   € 7.353,17   € 12.346,84  
    Afdeling Kinder en ouderhulp   € 11.607,76   € 4.384,04   € 6.250,07  
                 
Totaal Activa     € 20.092,99   € 11.737,21   € 18.596,91  
                 
    Referentie EUR   EUR   EUR  
PASSIVA     31-dec-19   31-dec-18   31-dec-17  
                 
Eigen vermogen   € 20.092,99   € 11.737,21   € 18.596,91  
Reserve     € 0,00   € 0,00   € 0,00  
                 
Kortlopende schulden   € 0,00   € 0,00   € 0,00  
Total Passiva            € 20.092,99          € 11.737,21           € 18.596,91  
                 
Staat van baten en lasten 2019            
                 
    Referentie EUR   EUR   EUR  
BATEN     2019   2018   2017  
                 
Giften afdeling Texel   € 29.920,17   € 32.691,18   € 31.455,95  
                 
Giften afdeling sponsoring   € 79.419,79   € 79.101,05   € 69.654,19  
Totaal baten           € 109.339,46         € 111.792,23         € 101.110,14  
BESTEDING HULPVERLENING              
Transportkosten Oost Europa   € 15.000,00   € 22.814,00   € 22.100,00  
Oudersponsorhulp Texel   € 1.515,00   € 2.035,00   € 1.960,00  
Kindersponsorhulp   € 33.009,00   € 32.201,00   € 45.837,50  
Oudersponsorhulp Z-H.   € 17.687,00   € 17.617,00   € 14.565,00  
Hulpverleningsreis   € 17.821,79   € 16.624,00   € 6.447,16  
Noodhulp     € 7.612,00   € 4.482,00   € 3.977,00  
Voedselhulp (Kerst)   € 500,00   zie noodhulp   € 3.000,00  
      € 93.144,79   € 95.773,00   € 97.886,66  
                 
KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE            
Bankkosten Texel   € 124,17   € 235,85   € 150,35  
Bankkosten Z-H.   € 1.651,51   € 2.468,08   € 1.440,83  
Opslag/Overslag/Transport   € 6.000,00   € 6.000,00   € 0,00  
                 
Overige kosten   € 99,48   € 0,00   € 0,00  
                 
BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING € 85.269,63   € 87.069,07   € 96.295,48  
                 
Toelichting balans en staat van baten en lasten      
                 
                 
1. Algemeen              
                 
1.1. Oprichting              
Stichting Hulp Oost Europa Texel is opgericht op dd. 16-11-2012        
                 
1.2 Activiteiten              
De stichting stelt zich ten doel               
a. hulp verlenen aan noodlijdende mensen in Oost Europese landen.        
b. het verrichtten van handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden    
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.            
                 
2. Grondslagen voor waardering activa en passiva          
                 
2.1 Algemeen              
De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten   
en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere   
waarderingsgrondslag is vermeld.            
                 
In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.
                 
2.2 Liquide middelen              
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.           
                 
3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat          
                 
3.1 Algemeen              
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen giften, geleverde prestaties en 
de lasten over het jaar.              
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.    
                 
3.2 Fiscaliteit              
De stichting is bij de belastingdienst aangemeld als Algemeen Nut Beoogde Instelling, zoals bedoeld in artikel 32 lid 1, 
onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet en voldoet aan alle regels die de Belastingdienst vanaf 1 januari 
2014 aan de ANBI stelt.              
De stichting is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting en hoeft geen successierecht of schenkingsrecht af te dragen 
over erfenissen en schenkingen, die ze ontvangt in het kader van het algemeen belang.    
                 
4. Vorderingen              
Er zijn geen vorderingen.              
                 
5. Kortlopende schulden              
Er zijn geen kortlopende schulden.            
                 
6. Kosten hulpverlening              
In 2019 zijn er 8 Hulptransporten gerealiseerd met een in totaal van circa 200.000 Kg aan hulpgoederen. In voorgaande
jaren waren dat er iets meer te weten 10. De transportkosten variëren in kosten tussen de 2000 tot 4000 euro afhankelijk 
van de bestemming van het transport.            
                 
De bankkosten van de sponsorprojecten zijn gestegen, de kosten van het verkrijgen van gelden via de ATM automaten in 
Moldavië is opnieuw toegenomen, er wordt nu een bedrag van circa € 7,- per elke € 250,00 bankopname gerekend, wat 
resulteert in een toename van de transactiekosten. Dit is per 1 juli 2017 ingevoerd, Moldavië valt namelijk niet onder de 
term Europese landen.              
                 
De reis en verblijfkosten zijn de kosten die het bestuur en/of vrijwilligers maken om de sponsorprojecten in Moldavië te 
bezoeken. Tevens worden de projecten bezocht om gedane donaties ter plekke te controleren.  
                 
De reis en verblijfskosten worden door het bestuur en vrijwilligers indirect zelf bekostigd en gaan derhalve niet ten koste 
van donaties.              
Er zijn betalingen gedaan voor voedselhulp, zowel voedselpakketten, als maaltijden tijdens feestdagen, in het bijzonder 
voor ouderen. Een enkele keer is dit geboekt als noodhulp.          
                 
      2019   2018   2017  
BESTEDING HULPVERLENING              
Transportkosten Oost Europa   € 15.000,00   € 22.814,00   € 22.100,00  
Oudersponsorhulp Texel   € 1.515,00   € 2.035,00   € 1.960,00  
Kindersponsorhulp   € 33.009,00   € 32.201,00   € 45.837,50  
Oudersponsorhulp Z-H.   € 17.687,00   € 17.617,00   € 14.565,00  
Hulpverleningsreis   € 17.821,79   € 16.624,00   € 6.447,60  
Noodhulp     € 7.612,00   € 4.482,00   € 3.977,00  
Voedselhulp (Kerst)   € 500,00   zie noodhulp   € 3.000,00  
                 
Totaal besteed   € 93.144,79   € 95.773,00   € 97.887,10  
7. Beheer en administratie              
De beheer- en administratiekosten bestaan alleen uit de bankkosten en de kosten voor de website. Sinds de oprichting van
de stichting worden de kosten van de administratie gedragen door derden.      
                 
8. Beloningsbeleid              
Het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding.          
Alle vrijwilligers binnen de stichting HOET ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  
                 
9. Eigen vermogen              
      Totaal 2019   Totaal 2018   Totaal 2017  
      EUR   EUR   EUR  
Start      € 11.737,21   € 18.596,91   € 24.011,64  
Resultaat boekjaar            € 8.355,81   -€ 6.859,70   -€ 5.414,73  
Stand per 31 december boekjaar  € 20.092,99   € 11.737,21   € 18.596,91  
                 
10. Overige informatie              
Gedurende het jaar 2019  waren er geen werknemers in dienst van de stichting.      
                 
11. Winstbestemming              
De totale reserve ad € 20093,02 heeft als bestemming de hulpverlening in 2020. Eindejaar giften zijn de oorzaak van dit 
nog niet uitgegeven bedrag.              
                 
Gouda, 01-05-2020              
Handtekening              
                 
                 
                 
Mevr. R van der Vis - Boks, voorzitter            
                 
                 
                 
Mevr. A. Boks, secretaris              
                 
                 
                 
Dhr. G.J. van der Vegte, penningmeester