Balans per 31 december 2021

         
      Referentie                  EUR                    EUR                   EUR      
  ACTIVA             31-dec-21           31-dec-20           31-dec-19      
                   
                   
  Materiele vaste activa   € 0 € 0 € 0      
                   
  Vorderingen   € 0 € 0 € 0      
                   
  Liquide middelen              
  Afdeling transport en opslag   € 5.318 € 15.550 € 8.485      
  Afdeling Kinder en ouderhulp   € 15.417 € 11.355 € 11.608      
                   
  Totaal     € 20.735 € 26.905 € 20.093      
                   
      Referentie                  EUR                    EUR                    EUR      
  PASSIVA     31-dec-21 31-dec-20 31-dec-19      
                   
  Eigen vermogen   € 20.735 € 26.905 € 20.093      
  Reserve     € 0 € 0 € 0      
                   
  Kortlopende schulden   € 0 € 0 € 0      
  Staat van baten en lasten 2021          
                   
      Referentie                   EUR                    EUR                    EUR      
  BATEN             31-dec-21           31-dec-20           31-dec-19      
                   
  Giften afdeling Texel   € 36.371 € 35.970 € 29.920      
                   
  Giften afdeling sponsoring   € 85.956 € 82.911 € 79.420      
                   
  KOSTEN HULPVERLENING              
  Transportkosten Oost Europa   € 21.500 € 17.200 € 15.000      
  Oudersponsorhulp Texel   € 1.500 € 1.500 € 1.515      
  Kindersponsorhulp Z-H   € 46.855 € 49.483 € 33.009      
  Oudersponsorhulp Z-H.   € 30.075 € 23.697 € 17.687      
  Hulpverleningsreis              zie tekst*             zie tekst* € 17.822      
  Noodhulp     € 9.015 € 18.379 € 7.612      
  Voedselhulp (Kerst)         zie noodhulp        zie noodhulp € 500      
  Subtotaal           € 108.945           € 110.259             € 93.145      
                   
  KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE            
  Bankkosten Texel   € 103 € 210 € 124      
  Bankkosten Z-H.   € 1.448 € 1.397 € 1.652      
  Huur/Opslag/Transport   € 18.000 € 6.000 € 6.000      
  Overige kosten o.a. Website   € 162 € 101 € 99      
                   
  BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING € 89.232 € 102.551 € 85.270      
                   
  Toelichting balans en staat van baten en lasten      
                   
  1. Algemeen              
                   
  1.1. Oprichting              
  Stichting Hulp Oost Europa Texel is opgericht op dd. 16-11-2012        
                   
  1.2 Activiteiten              
  De stichting stelt zich ten doel               
  a. hulp verlenen aan noodlijdende mensen in Oost Europese landen.        
  b. het verrichtten van handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden      
  of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.            
                   
  2. Grondslagen voor waardering activa en passiva          
                   
  2.1 Algemeen              
  De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten     
  en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere     
  waarderingsgrondslag is vermeld.            
                   
  In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.
                   
  2.2 Liquide middelen              
  De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.           
                   
  3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat          
                   
  3.1 Algemeen              
  Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen giften, geleverde prestaties en 
  de lasten over het jaar.              
  De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.      
                   
  3.2 Fiscaliteit              
  De stichting is bij de belastingdienst aangemeld als Algemeen Nut Beoogde Instelling, zoals bedoeld in artikel 32 lid 1, 
  onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet en voldoet aan alle regels die de Belastingdienst vanaf 1 januari 
  2014 aan de ANBI stelt.              
  De stichting is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting en hoeft geen successierecht of schenkingsrecht af te dragen 
  over erfenissen en schenkingen, die ze ontvangt in het kader van het algemeen belang.      
                   
  4. Vorderingen              
  Er zijn geen vorderingen.              
                   
  5. Kortlopende schulden              
  Er zijn geen kortlopende schulden.            
                   
  6. Kosten hulpverlening              
  Transport-afdeling              
  In 2021 zijn er 10 Hulptransporten gerealiseerd met een in totaal van circa 185000 Kg aan hulpgoederen. In voorgaande
  jaren waren dat  9 vrachtwagens. De transportkosten per vrachtwagen variëren in kosten tussen de 2500 tot 3500 euro 
  afhankelijk van de bestemming van het transport. Brandstofprijzen eind 2021 sterk toegenomen.    
                   
  Er zijn betalingen gedaan voor voedselhulp, zowel voedselpakketten, als maaltijden tijdens feestdagen,    
  Een enkele keer is dit geboekt als noodhulp.            
                   
  In 2020 zijn er een aantal landbouwprojecten in Roemenië gestart  door de transportafdeling van de stichting.   
  De landbouwprojecten zijn in 2021 verder ondersteund en uitgebreid. Een bijzonder goed project voor de inwoners van
  het dorp in Zuid-Roemenië., zie foto rapportage          
                   
  Veel is mogelijk gemaakt door de vrijwilligers die met veel enthousiasme zich inzetten voor de transporten.  
                   
  Kinder en ouderen sponsoring              
  Covid-19 heeft voor een noodscenario gezorgd in de hulpverlening, veel noodhulp is naar ouderen en één ouder gezinnen 
  gegaan. Veelal weduwen en wezen.  In het ouderenproject zijn verschillende ouderen overleden a.g.v. covid-19.   
  De nood is groot, de open plaatsen waren snel weer ingevuld.        
  De ouderenzorg in de stichting neemt toe in verhouding tot de kinderzorg.        
                   
  De bankkosten van de sponsorprojecten zijn gestegen, de kosten van het verkrijgen van gelden via de ATM automaten in 
  Moldavië is opnieuw toegenomen, er wordt nu een bedrag van circa € 7,50- per elke € 250,00 bankopname gerekend, wat 
  resulteert in een toename van de transactiekosten. Dit is per 1 juli 2017 ingevoerd, Moldavië valt namelijk niet onder de 
  term Europese landen. Alle boekingen zijn wereldboekingen nar Moldavië.        
                   
  De reis en verblijfkosten zijn de kosten die het bestuur en/of vrijwilligers maken om de sponsorprojecten in Moldavië te 
  bezoeken. Tevens worden de projecten bezocht om gedane donaties ter plekke te controleren. Er is in 2020 en in 2021 
  geen controle bezoek gebracht aan Moldavië i.v.m. covid-19. Intentie is om in najaar 2020 de projecten in Moldavië te 
  bezoeken. Controle van uitgaven en bestedingen zijn veelal met foto's en verslagen verantwoord.    
  De gelden zijn via contactpersonen verdeeld over de noodlijdende gezinnen.         
                   
                          2021                   2020                   2019      
  KOSTEN HULPVERLENING              
  Transportkosten Oost Europa   € 21.500 € 17.200 € 15.000      
  Oudersponsorhulp Texel   € 1.500 € 1.510 € 1.515      
  Kindersponsorhulp   € 46.855 € 49.483 € 33.015      
  Oudersponsorhulp Z-H.   € 30.075 € 23.697 € 16.520      
  Hulpverleningsreis                zie tekst               zie tekst € 17.639      
  Noodhulp     € 9.015 € 18.379 € 7.612      
  Voedselhulp (Kerst)                    n.v.t.                   n.v.t.  € 500      
                   
  Totaal kosten   € 108.945 € 110.269 € 91.801      
                   
  7. Beheer en administratie              
  De beheer- en administratiekosten bestaan alleen uit de bankkosten en de kosten voor de website. Sinds de oprichting van
  de stichting worden de kosten van de administratie gedragen door derden.        
                   
  8. Beloningsbeleid              
  Het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding.          
  Alle vrijwilligers binnen de stichting HOET ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.    
                   
  9. Eigen vermogen              
                Totaal 2021          Totaal 2020         Totaal 2019      
                          EUR                   EUR                    EUR      
  Start      € 26.905 € 20.093 € 11.737      
  Resultaat boekjaar   -€ 6.170 € 6.812 € 8.356      
  Stand per 31 december boekjaar  € 20.735 € 26.905 € 20.093      
                   
  10. Overige informatie              
  Gedurende het jaar 2021  waren er geen werknemers in dienst van de stichting.      
                   
  11. Winstbestemming              
  De totale reserve ad € 20735 heeft als bestemming de hulpverlening in 2022. Eindejaarsgiften van € 8000,- zijn de   
  oorzaak van dit nog niet uitgegeven bedrag.            
                   
  Gouda, 28-06-2022              
  Handtekening              
                   
                   
                   
  Mevr. R van der Vis - Boks, voorzitter            
                   
                   
                   
                   
  Dhr. G.J. van der Vegte, penningmeester            
                   
                   
                   
                   
                   

 

Sitemap