Sponsor project ouderen

Ouderenzorgproject Moldavië

Waarom een ouderenzorg project in Moldavië?
De ouderen in Moldavië leven veelal in bittere armoede en lijden regelmatig honger. Deze situatie is ontstaan door een aantal redenen. Eén reden, wat een algemeen probleem is, is de enorme geldontwaarding van de pensioenen van alle ouderen. En daarbij zijn er sociale voorzieningen in Moldavië aanwezig, maar er wordt bijna niets uitbetaald, omdat er geen geld is. Voor de ouderen zijn ook de medische voorzieningen zeer duur, een ziektekosten verzekering is er anno 2023 wel, maar de premie is onbetaalbaar voor de ouderen. De medische kosten moeten rechtstreeks worden betaald aan de verstrekker. De lokale kerk wil de ouderen wel helpen, maar heeft geen geld om de ouderen voldoende te verzorgen.

Elf jaar geleden werden koeriers geconfronteerd met deze nood, door een oude vrouw, die huilend bij het hek aan de weg stond. Zij en haar man moesten leven van een pensioen van € 18,- per maand. Zij hadden geen kinderen, die voor hen konden zorgen. De vrouw vertelde aan het bezoekteam, dat zij 2 maanden tot God had gebeden om een verlichting van haar situatie. Het team mocht namens de mensen die de stichting ondersteunen vertellen, u krijgt vanaf nu € 15,- per maand extra bij de € 18,- die u per maand al heeft . Voor de vrouw een wonder van Gods trouw aan haar betoond.

Doelstelling:
Leden van de kerk in Nederland ondersteunen de kerk in Moldavië financieel in de ouderenzorg. Leden van de kerk in Moldavië bezoeken de ouderen maandelijks voor steun en om naar hen om te zien, en te helpen waar nodig.
Het evangelie van Jezus Christus te delen aan noodlijdende ouderen in Moldavië, te ondersteunen met een maandelijkse toelage ter verbetering van hun bestaan.

Organisatiestructuur
- Leden van kerken in Nederland o.a. Parousia Gemeente Zoetermeer, kerken van Texel,
- St. Hulp Oost Europa Texel, Kerk Amersfoort sponsoren ouderen in Moldavië.
- Ouderenzorg Project: coördinatie in Nederland: Ilona van Ruijven, Leidschendam
- Verantwoordelijk in Moldavië: Contactpersoon Moldavië: vrouw Baptistenvoorganger
- Verantwoordelijk bezoek aan de oudere: Coördinator diaconie
- Verantwoordelijk afleggen van bezoek en geld: Diaconale zuster of broeder van de betreffende gemeente.

Financiële structuur:
De sponsor in Nederland doneert een bedrag van 15 euro of meer per maand voor een oudere met vermelding van het sponsornummer (staat onderaan het A4 met de foto, op de rekening van de Stichting Hulp Oost Europa Texel t.g.v. "Ouderenzorg project” NL66 RABO 0177491310 De stichting is ANBI erkend en fiscaal te verrekenen.

De coördinator in Nederland geeft via E-mail aan wie worden gesponsord en voor hoeveel. De contactpersoon Moldavië ontvangt het geld en zorgt voor een betrouwbare distributie van de gelden aan de verschillende bezoekzuster of broeder. Elke euro wordt gegeven zonder overhead.

De diaconale zuster of broeder geeft het geld in zijn/haar maandelijkse bezoek aan de oudere. Een tweede mogelijkheid is, dat de diaconale broeder of zuster levensmiddelen of iets anders brengt naar de oudere. De diaconale broeder of zuster is vrij in zijn of haar keuze te doen, wat het beste is voor de oudere.

Omdat het project kleinschalig is, is het mogelijk om het gesponsorde geld in zijn geheel zonder “overhead” kosten beschikbaar te stellen aan de oudere, dus € 15,- of meer. Om de kosten van het project laag te houden, vindt contact zo veel mogelijk digitaal plaats via e-mail.

Elke sponsor ontvangt een oorkonde met een foto en informatie van de gesponsorde oudere. Zijn er vragen of wilt u informatie of eventueel extra giften versturen naar uw oudere, dan kan dit, via het e-mail adres vandervegte@wxs.nl

Giften o.v.v. Ouderenproject Moldavië, St. Hulp Oost Europa Texel , Molenstraat 91, 1791 DK Den Burg.
NL66 RABO 0177 4913 10

Kindersponsor project Moldavië.

In Moldavië leven veel gezinnen in armoede, waardoor ouders niet in staat zijn goed voor hun kinderen te zorgen. Er is grote werkloosheid, er zijn weinig tot geen sociale voorzieningen, de gezinnen hebben vaak veel kinderen. Het ontbreekt deze gezinnen aan voedsel, warme kleding, schoenen en aan stookhout voor de winter. In de strenge winters is het vaak erg koud in de huisjes, omdat er niet voldoende stookhout aanwezig is. Hulp wordt gegeven aan: weduwen met kinderen, één ouder gezinnen, gezinnen waarbij de vader werkeloos is en gezinnen met een gehandicapt kind. Veel medische kosten moeten door de gezinnen zelf betaald worden, er ontstaan bij o.a. ernstige ziekten in zo’n gezin vaak grote financiële problemen. Marktwerking, doordat veel Moldaviërs in West-Europa werken, heeft tot gevolg, dat de prijzen in Moldavië voor de achterblijvers, onbetaalbaar worden. Uw hulp maakt voor hun een bijzonder groot verschil. Het is een enorme bemoediging voor de gezinnen, velen ervaren het als: ”er wordt aan ons gedacht”.

De stichting: Hulp Oost Europa Texel werkt vanuit een christelijke levensovertuiging en wil dit door middel van deze kindersponsoring handen en voeten geven.

Er wordt al 27 jaar samengewerkt met de lokale contactpersonen. Zij zijn betrouwbaar en toegewijd in hun distributie van de geldelijke middelen.

De contactpersonen bezoeken maandelijks of tweemaandelijks (in de winter) namens de stichting deze gezinnen, zij brengen het sponsorgeld, geven geestelijke begeleiding en inventariseren de noden in de gezinnen.

De stichting: Hulp Oost Europa Texel wil deze gezinnen helpen met een kindersponsorprogramma. Het sponsorgeld wordt vaak besteed aan voedsel, schoolartikelen, schoenen en zo nodig medische kosten.

De sponsor in Nederland doneert een bedrag van € 30,- per maand voor een kind. U kunt een machtiging invullen waarmee u ons machtigt om met automatische incasso uw sponsoring te ontvangen op de rekening van de Stichting Hulp Oost Europa Texel t.g.v. "Kindersponsor project” NL66 RABO 0177 491 310.  

Van het kind dat u sponsort ontvangt u een foto en informatie over zijn/haar leven en waarom hij/zij gesponsord wordt. Gedurende de sponsoring wordt u minimaal eenmaal per jaar of vaker geïnformeerd over uw gesponsorde kind. De stichting is ANBI erkend en fiscaal te verrekenen.

In principe wordt een kind gesponsord voor de tijd dat dit noodzakelijk is. De stichting stimuleert de gezinnen om uiteindelijk zelf in hun levensbehoeften te kunnen voorzien.

De gezinnen zijn vaak zo dankbaar voor de sponsoring, voor het feit, dat mensen naar hen omkijken in hun nood, dat ze er niet alleen voor staan. Veel gezinnen zien deze hulp als een teken van de liefde van God. 

Heeft u vragen of wilt u een kind sponsoren, stuur ons een e-mail, we proberen dan uw vraag te beantwoorden of u een sponsorkind voor te dragen, die u kunt gaan sponsoren.

Liesbeth van der Vegte, e-mail: vandervegte@wxs.nl

Giften o.v.v. Kinderenproject Moldavië, St. Hulp Oost Europa Texel , Molenstraat 91, 1791 DK Den Burg.
NL66 RABO 0177 4913 10

Sitemap