Balans per 31 december 2022        
      EUR EUR EUR    
  ACTIVA   31-dec-22 31-dec-21 31-dec-20    
               
               
  Materiele vaste activa € 0 € 0 € 0    
               
  Vorderingen € 0 € 0 € 0    
               
  Liquide middelen          
  Afdeling transport en opslag € 7.199 € 5.318 € 15.550    
  Afdeling Kind en ouderhulp € 24.110 € 15.417 € 11.355    
               
  Totaal   € 31.309 € 20.735 € 26.905    
               
      EUR EUR EUR    
  PASSIVA   31-dec-22 31-dec-21 31-dec-20    
               
  Eigen vermogen € 31.309 € 20.735 € 26.905    
  Reserve   € 0 € 0 € 0    
               
  Kortlopende schulden € 0 € 0 € 0    
  Staat van baten en lasten 2022        
               
      EUR EUR EUR    
  BATEN   31-dec-22 31-dec-21 31-dec-20    
               
  Giften afdeling Texel € 50.792 € 36.371 € 35.970    
               
  Giften afdeling sponsoring € 121.740 € 85.956 € 82.911    
               
  KOSTEN HULPVERLENING          
  Transportkosten Oost Europa € 24.750 € 21.500 € 17.200    
  Oudersponsorhulp Texel € 1.440 € 1.500 € 1.500    
  Kindersponsorhulp Z-H € 52.182 € 46.855 € 49.483    
  Oudersponsorhulp Z-H. € 32.355 € 30.075 € 23.697    
  Oekrainse vluchtelingen  € 21.170        
  Noodhulp   € 25.207 € 9.015 € 18.379    
  Subtotaal   € 157.104 € 108.945 € 110.259    
               
  KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE          
  Bankkosten Texel € 103 € 103 € 210    
  Bankkosten Z-H. € 823 € 1.448 € 1.397    
  Huur/Opslag/Transport € 5.494 € 18.000 € 6.000    
  Overige kosten o.a. Website € 162 € 162 € 101    
               
  BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING € 150.522 € 89.232 € 102.551    
               
  Toelichting balans en staat van baten en lasten    
               
  1. Algemeen          
               
  1.1. Oprichting          
  Stichting Hulp Oost Europa Texel is opgericht op dd. 16-11-2012      
               
  1.2 Activiteiten          
  De stichting stelt zich ten doel           
  a. hulp verlenen aan noodlijdende mensen in Oost Europese landen.    
  b. het verrichtten van handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden
  of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.          
               
  2. Grondslagen voor waardering activa en passiva        
               
  2.1 Algemeen          
  De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op   
  historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale 
  waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.      
               
  In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt   
  verwezen naar de toelichting.          
               
  2.2 Liquide middelen          
  De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.         
               
  3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat        
               
  3.1 Algemeen          
  Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen 
  giften, geleverde prestaties en de lasten over het jaar.      
  De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
               
  3.2 Fiscaliteit          
  De stichting is bij de belastingdienst aangemeld als Algemeen Nut Beoogde Instelling, zoals 
  bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet en voldoet
  aan alle regels die de belastingdienst vanaf 1 januari 2014 aan de ANBI stelt.    
  De stichting is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting en hoeft geen successierecht of 
  schenkingsrecht af te dragen over erfenissen en schenkingen, die ze ontvangt in het kader van
  het algemeen belang.          
               
  4. Vorderingen          
  Er zijn geen vorderingen.          
               
  5. Kortlopende schulden          
  Er zijn geen kortlopende schulden.          
               
               
               
  6. Kosten hulpverlening          
  Transport-afdeling          
  In 2022 zijn er 7 Hulptransporten gerealiseerd met een in totaal van circa 124.000 Kg aan 
  hulpgoederen in voorgaande jaren waren dat  9 vrachtwagens. De transportkosten per   
  vrachtwagen variëren in kosten tussen de 3000 tot 3500 euro afhankelijk van de bestemming 
  van het transport. De brandstofprijzen zijn in 2022 sterk toegenomen.    
               
  Er zijn betalingen gedaan voor voedselhulp, zowel voedselpakketten, als maaltijden tijdens 
  feestdagen, een enkele keer is dit geboekt als noodhulp. Er zijn kachels aangeschaft voor 
  noodlijdende gezinnen.          
               
  In 2022 zijn er een aantal hulpprojecten in Roemenië gestart  door de transportafdeling.
  De hulprojecten zijn in 2022 verder ondersteund en uitgebreid. Een bijzonder goed project 
  voor de inwoners van het dorp in Zuid-Roemenië., zie foto rapportage in deze website.  
               
  Veel is mogelijk gemaakt door de vrijwilligers die met veel enthousiasme zich inzetten voor de 
  transporten.          
               
  Kind en ouderen sponsoring          
  Covid-19 heeft voor een noodscenario gezorgd in de hulpverlening, veel noodhulp is naar ouderen
  en één ouder gezinnen gegaan. Veelal weduwen en wezen.  In het ouderenproject zijn verschillende
  ouderen overleden als gevolg van covid-19. De nood is groot, de open plaatsen waren snel weer ingevuld.
  De ouderenzorg in de stichting neemt toe in verhouding tot de kinderzorg. De extra giften zijn sterk 
  toegenomen in 2022, waardoor er per oudere meer is gedoneerd.     
               
  De bankkosten van de sponsorprojecten zijn gestegen, de kosten van het verkrijgen van gelden via 
  de ATM automaten in Moldavië is opnieuw toegenomen, er wordt nu een bedrag van circa € 7,50  
  per elke € 250,00 bankopname gerekend, wat resulteert in een toename van de transactiekosten. 
  Dit is per 1 juli 2017 ingevoerd, Moldavië valt namelijk niet onder de term Europese landen. 
  Alle boekingen zijn wereldboekingen naar Moldavië. Een verlaging van de bankkosten in van 2022 
  t.o.v. 2021 is het gevolg van het meer gebruik maken van reizigers naar Moldavië die geld vervoeren.
               
  De reis en verblijfkosten zijn de kosten die het bestuur en/of vrijwilligers maken om de sponsor
  projecten in Moldavië te bezoeken. Tevens worden de projecten bezocht om gedane donaties ter 
  plekke te controleren. Er is in 202 en 2021 geen controle bezoek gebracht aan Moldavië i.v.m. 
  covid-19 . De intentie is om in mei 2023 de projecten in Moldavië te bezoeken. Controle van 
  uitgaven en bestedingen zijn veelal met foto's en verslagen verantwoord. Zie deze web-site.
  De gelden zijn via contactpersonen verdeeld over de noodlijdende gezinnen.    
               
      2022 2021 2020    
  KOSTEN HULPVERLENING          
  Transportkosten Oost Europa € 24.750 € 21.500 € 17.200    
  Oudersponsorhulp Texel € 1.440 € 1.500 € 1.510    
  Kindersponsorhulp € 52.182 € 46.855 € 49.483    
  Oudersponsorhulp Z-H. € 32.355 € 30.075 € 23.697    
  Noodhulp   € 25.207 € 9.015 € 18.379    
  Oekrainse vluchtelingen   € 21.170        
  Totaal kosten € 157.104 € 108.945 € 110.269    
               
               
  7. Beheer en administratie          
  De beheer- en administratiekosten bestaan alleen uit de bankkosten en de kosten voor de website. 
  Sinds de oprichting van de stichting worden de kosten van de administratie gedragen door derden.
               
  8. Beloningsbeleid          
  Het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding.      
  Alle vrijwilligers binnen de stichting HOET ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
               
  9. Eigen vermogen          
      Totaal 2022 Totaal 2021 Totaal 2020    
      EUR EUR EUR    
  Start    € 20.735 € 26.905 € 20.093    
  Resultaat boekjaar € 10.573 -€ 6.170 € 6.812    
  Stand per 31 december boekjaar  € 31.308 € 20.735 € 26.905    
               
  10. Overige informatie          
  Gedurende het jaar 2022  waren er geen werknemers in dienst van de stichting.  
               
  11. Winstbestemming          
  De totale reserve ad € 31308 heeft als bestemming de hulpverlening in 2023. Einde jaar giften van 
  € 17000,- zijn de oorzaak van dit nog niet uitgegeven bedrag.      
               
  Gouda, 01-05-2023          
  Handtekening          
               
               
               
  Mevr. R van der Vis - Boks, voorzitter          
               
               
               
               
  Dhr. G.J. van der Vegte, penningmeester        
               
               
               
               
Sitemap